Category: Green Ideas

Kallelse till AGM i GIAB / Invite to the AGM in GIAB

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ) 

 

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ). Aktieägarna i Green Ideas Group AB (publ), org.nr 559134-6696, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022, kl. 10.00 på Abelco Investment Group AB’ kontor, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm.

 

-> KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GREEN IDEAS GROUP AB (PUBL)

-> FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING VID ÅRSSTÄMMA

-> FULLMAKTSFORMULÄR / PROXY FORM

 

 

Stockholm i mai 2022
Green Ideas Group AB
Styrelsen

Read Blog Detail

Kallelse till AGM i GIAB / Invite to the AGM in GIAB

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ) 

 

Aktieägarna i Green Ideas Group AB (publ), org.nr 559134-6696, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl. 10.00 på Abelco Investment Group AB’s kontor, Birger Jarlsgatan 18, Stockholm.

 

A. Rätt att delta på stämman m.m.

 

Anmälan

 

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 23 juni 2021, dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 24
juni 2021, via e-post till: info@polyfuels.group eller via brev till Green Ideas Group AB (publ), att: ”AGM 2020”, c/o Abelco Investment Group AB, Box 55979, 102 16 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer.

 

Ombud m.m.

 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad ochdaterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges.
Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.greenideasgroup.com) senast två veckor före årsstämmans avhållande.

 

Personuppgifter

 

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Bolaget förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för
stämman.

 

B. Information om åtgärder med anledning av coronaviruset

 

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har Bolaget beslutat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras, att presentationer från Bolaget kommer att utgå och att sedvanliga anföranden kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Bolaget uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta via ombud. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen. Särskild länk till digital tjänst kommer att sändas ut via e-post till de aktieägare som anmält sig till stämman för att möjliggöra deltagande, om än att röstning inte sker via sådan digital tjänst, utan ska i så fall ske via ombud.

 

C. Förslag till dagordning

 

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
(a) Fastställande av resultat- och balansräkning;
(b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
(c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
11. Val till styrelsen och av revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Beslut om incitamentsprogram för styrelse, ledning och nyckelpersoner
14. Särskilt bemyndigande för styrelsen
15. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

 

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

 

Punkt 8(b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

 

Punkt 9 – Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

 

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget eller dess dotterbolag anställda styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med
200 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

 

Punkt 10 – Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

 

Bolagsstämman föreslås besluta att styrelsen ska bestå av tre till sex ledamöter utan suppleanter.

 

Fullständigt förslag enligt denna punkt 10 offentliggörs genom publicering på Bolagets hemsida (www.greenideasgroup.com) senast två veckor före årsstämmans avhållande.

 

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

 

Fullständigt förslag enligt denna punkt 11 avseende styrelseledamöter offentliggörs genom publicering på Bolagets hemsida (www.greenideasgroup.com) senast två veckor före årsstämmans
avhållande.

 

Bolagsstämman föreslås att omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.

 

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna
aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

 

Punkt 13 – Beslut om incitamentsprogram för styrelse, ledning och nyckelpersoner

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för styrelse, ledning och nyckelpersoner.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 13 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

 

Fullständigt förslag enligt denna punkt 13 offentliggörs genom publicering på Bolagets hemsida (www.greenideasgroup.com) senast två veckor före årsstämmans avhållande.

 

Punkt 14 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

 

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

 

D. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

 

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen
av ett ärende på dagordningen.

 

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

 

Bolaget har vid datum för denna kallelse 34 083 369 aktier och röster.

Stockholm i juni 2021
Green Ideas Group AB
Styrelsen

Read Blog Detail

Ny anläggning för att utvinna olja ur plast

Green Ideas Group etablerer anläggning för att utvinna olja ur plast i Bengtsfors kommun.

Read Blog Detail

Årsredovisning 2019 for Green Ideas Group AB finns bifogat

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Read Blog Detail

Kallelse till AGM i GIAB / Invite to the AGM in GIAB

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ) 

 

Aktieägarna i Green Ideas Group AB (publ), org.nr 559134-6696, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl. 14.00 på Abelco Investment Group AB’s kontor, Birger Jarlsgatan 18, Stockholm.

 

A. Rätt att delta på stämman m.m.

 

Anmälan

 

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 23 juni 2020, dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 25 juni 2020, via e-post till: info@polyfuels.group eller via brev till Green Ideas Group AB (publ), att: ”AGM 2020”, c/o Abelco Investment Group AB, Box 55979, 102 16 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer.

 

Ombud m.m.

 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges.
Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats  www.greenideasgroup.com.

 

Personuppgifter

 

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Bolaget förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman.

 

B. Information om åtgärder med anledning av coronaviruset

 

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har Bolaget beslutat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras, att presentationer från Bolaget kommer att utgå och att sedvanliga anföranden kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Bolaget uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta via ombud. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen. Särskild länk till videokonferenstjänsten Zoom kommer att sändas ut via e-post till de aktieägare som anmält sig till stämman för att möjliggöra deltagande, om än att röstning inte sker via sådan digital tjänst, utan ska i så fall ske via ombud.

 

C. Förslag till dagordning

 

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande och godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om:

(a) Fastställande av resultat- och balansräkning;

(b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

11. Val till styrelsen och av revisor

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

13. Beslut om incitamentsprogram för styrelse, ledning och nyckelpersoner

14. Särskilt bemyndigande för styrelsen

15. Stämmans avslutande

 

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

 

Punkt 8(b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

 

Punkt 9 – Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

 

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget eller dess dotterbolag anställda styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med  200.000 kronor (exklusive sociala avgifter). Föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

 

 

Punkt 10 – Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

 

Bolagsstämman föreslås besluta att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

 

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

 

Bolagsstämman föreslås att omvälja Henrik Sundewall, Tommy Näslund, Geir Langeland och Håkan Tollefsen till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Bolagsstämman föreslås att omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.

 

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt.

 

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna
aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

 

Punkt 13 – Beslut om incitamentsprogram för styrelse, ledning och nyckelpersoner

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för styrelse, ledning och nyckelpersoner.

 

Fullständigt förslag enligt denna punkt 13 offentliggörs genom publicering på Bolagets hemsida (www.greenideasgroup.com) senast två veckor före årsstämmans avhållande.

 

Punkt 14 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

 

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna
kallelse vid Bolagsverket.

 

D. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

 

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen
av ett ärende på dagordningen.

 

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget två veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.
Bolaget har 34 083 369 aktier och röster.

 

Stockholm i juni 2020

Green Ideas Group AB

Styrelsen

 


CLICK TO DOWNLOAD

Read Blog Detail

Abelco Investment Group AB (publ) fullföljer planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS

 

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat att fullfölja bolagets rätt att tilläggsinvestera i Green Ideas AS genom förvärv av 6 miljoner aktier vilka betalas genom kvittning och utfärdande av nya aktier i Abelco.

 

Abelco Investment Group AB (publ) ingick avtal den 13 april 2018 med norska Green Ideas AS (”GIAS”) om strukturerat stöd inför bolagets planerade etablering i Sverige med efterföljande börsnotering som målsättning. Abelco och GIAS har sedan dess etablerat Green Ideas Group AB (publ) (”GIAB”) som förberetts för kommande apport av samtliga aktier i GIAS, varvid GIAB blir moderbolag med 100% av aktierna i GIAS. Som ett led i processen har styrelsen för Abelco valt att fullfölja sin rätt att tilläggsinvestera i GIAS inför nämnda apport, vilket i slutändan syftar till att ge Abelco ett ägande i GIAB om drygt 25%.

 

Transaktionen i korthet:

 

Antal aktier som förvärvas 6 000 000 st

 

Pris per aktie i GIAS 0,275 SEK (0,25 NOK x växelkurs om 1,10 SEK/1,00 NOK)

 

Köpeskilling 1 650 000 SEK

 

Antal aktier i Abelco som erläggs såsom köpeskilling 16 500 000 st*

 

Utspädningseffekt för Abelcos aktieägare 3,2%

 

(* Beräknat genom volymvägd snittkurs i Abelco senaste 10 handelsdagar (2 oktober – 15 oktober 2018) om 0,08 kr multiplicerat med överenskommen premie om 25%, totalt 0,10 kr, dividerat med avtalad köpeskilling om 1 650 000 kr = 16 500 000 aktier).

 

”Abelco har arbetat nära ledningen i GIAS och imponerats av deras målstyrda process. Att vi nu väljer att tilläggsinvestera och därmed öka vårt ägande i det nya moderbolaget ska ses mot bakgrund av det intresse vi ser i GIABs framtidsmöjligheter och möjliga marknadsposition. Det ska bli spännande och jag ser väldigt mycket fram emot att bidra till bolagets nästa steg i sin utveckling enligt gällande strategi.” säger Sven Hattenhauer, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

 

Under sommaren genomfördes en sänkning av Abelcos aktiekapital i syfte att skapa bättre balans mellan bundet respektive fritt eget kapital. I samband med denna sänkning gjordes ingen harmonisering mellan gränserna avseende aktiekapital och antal aktier i bolaget.

 

Transaktionen kring Green Ideas gör att Abelcos aktiekapital tangerar sig sin nuvarande övre gräns enligt gällande bolagsordning. Därför har bolaget för avsikt att kalla till extra bolagsstämma för beslut om förnyade och harmoniserande kapitalgränser, i syfte att skapa utrymme för framtida inlösen nuvarande teckningsoptioner av TO1 samt Abelcos fortsatta investerings- och expansionsmålsättningar.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Sven Hattenhauer, VD Abelco Investment Group AB (publ)

 

Telefon: +46 (0)72 303 71 00

 

E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

 

Geir Langeland, VD Green Ideas AS

 

E-post: geir.langeland@greenideas.no

 

Telefon: +47 934 80 044

 

Om Abelco Investment Group AB (publ)

 

Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

 

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018.

 

Ladda mer PDF >

Read Blog Detail

Abelco Investment Group AB (publ) invests in Norwegian Green Ideas AS prior to public listing

Green Ideas AS, (”Green Ideas”) develop, market and sell technology-solutions and services within the market of environmental ecosystems. The company is now facing geographic expansion and is planning public listing in Sweden. The parties have entered into an investment agreement, which means that Abelco receives approximately 24% of capital and votes in Green Ideas’ newly formed Swedish holding company.

  • Green Ideas specializes in technology and service delivery in environmental ecosystems.
  • Green Ideas has developed solutions for both the private and corporate markets as well as for public environments.
  • Through a wholly-owned subsidiary in Turkey, Green Ideas has been awarded assignments in the form of pilot projects at municipal level.
  • Green Ideas intends to become publicly traded at a Swedish stock market place within 12 months.
  • The investment agreement gives Abelco the right to subscribe to approximately 24% of votes and capital in Green Ideas.
  • The investment of approximately SEK 2.1 million is partly paid in cash and partly through newly issued shares in Abelco.

Green Ideas AS (www.greenideas.no) is active in the environmental area in general with specific products and services within the so-called waste management segment. Through a wholly-owned subsidiary in Turkey, the company has received pilot projects from the Turkish municipal sector, which is expected to be launched with full force in 2018. Further geographic expansion within the EU is soon to be pursued, and the company intends to apply for a public listing of its shares within 12 months at an appropriate stock market place in Sweden.

In line with such stock market plans, Green Ideas launches a new holding company in Sweden, in which all shareholders are gathered.

”We are in an exciting phase in Green Ideas development, and are fully focused on ensuring both pilot projects in Turkey as well as our existing expansion plan. Through Abelco we get a strategically important partner and together we get a great potential in implementing our listing process in the best possible way.” says Mr. Geir Langeland, CEO Green Ideas AS.

Abelco’s investment in Green Ideas

Abelco will invest approximately SEK 500,000 in cash in Green Ideas’ new holding company in Sweden, as well as a further SEK 1.6 million via a directed share issue of new shares in Abelco, as payment for a certain amount of existing shares in Green Ideas. In total, the investment amounts to approximately SEK 2.1 million, corresponding to approximately 24% of capital and votes, which is thus partly paid in cash and partly paid through a directed share issue of new shares in Abelco.

Pricing for the new shares in Abelco will correspond to a price of 25% higher than the volume weighted average price (VWAP) during the ten (10) trading days prior to the date of this press release. The VWAP during the period 28 March to 12 April, increased by 25%, corresponds to an issue share price of SEK 0.15 per share.

”We have had our scope directed on Green Ideas for some time now, and we are impressed by the company’s ability to take a position in a future industry, with its own products and solutions in addition to working with other major players in the industry. The market for so-called waste management is expected to continue to grow strongly and Green Ideas offers solutions for a global market. We are pleased that Green Ideas has decided to use Abelco as support for their listing process in Sweden.” says Mr. Henrik Sundewall, CEO Abelco Investment Group AB (publ).

For further information, please contact:

Mr. Henrik Sundewall, CEO Abelco Investment Group AB (publ)
E-mail: henrik.sundewall@abelco.se

Phone: +46 (0)76 877 00 00

Mr. Geir Langeland, CEO Green Ideas AS
E-mail: geir.langeland@polyfuels.group
Phone: +47 934 80 044

About Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ) invests in company’s according to a predestined profile. Operational business development focus combined with clear value creation creates a predictable exit horizon. Through this, Abelco create investment conditions with increased potential return on investment, while managing the risk level.

This information is of such character that Abelco Investment Group AB (publ) is required to publicly publish the information according to EU’s market regulations. The information was provided by the above-mentioned officer of Abelco Investment Group AB (publ) on April 13, 2018.

Read Blog Detail

Green Ideas AS and Recollect AB in Sweden join forces to sell unique binsystems to households in Sweden.

Green Ideas AS and Recollect AB have made an agreement on sales and distribution of Green Ideas unique Sortér™ superflexible binsystem for households, and the product Batrecycle™ (Developed by Supac Ltd) on the Swedish market with start during January 2018. Other products which Green Ideas is designing and to be launched end 2018 and during 2019 are also included in this agreement.

Recollect AB will sell Green Ideas products to its old – and new customers. Sortér™ makes it possible to have 3 bins for recyclable material of totally 35 liters under the counter cabinet. An additional fraction can store used batteries in Batrecycle™, collect them and deliver for recycling.

Recollect AB offers their customers a service to collect and recycle 6 fractions of recyclable material in a large container and collects the recyclable material on a regular basis and sells other services directly to the end user.

Recollect AB sells a concept which is a service to collect the recyclable material at the door steps of individuals which have started to sort their recyclable material at their home.

Green Ideas AS is a Norwegian company specialised in developing, selling and marketing technical solutions for the environment regarding waste-management and Wastend ™ services from sorting the waste at source to new ecofriendly energy through pyrolysis technology. The company will be registered at the NGM StockExchange during Q4 2018.

Green Ideas AS products for sorting recyclable waste complements Recollects services and products. Green Ideas AS and Recollect AS estimates sales in 2018 of min. 3000 Sortér and 3000 Batrecycle ™in Gothenburg and Stockholm combined.

Emil Jerndal at Recollect AB announces that – “we see great opportunities for sales of Sortér™ and Batrecycle™ directly to households and it strengthens the product and service offer that Recollect will sell to their customers.”-

Carl Bourghardt at Green Ideas AS, points out – “I am looking forward to cooperate with Recollect AB within this first distribution agreement in Sweden for Green Ideas product range with sales directly to end users. Recollects sales-strategy is important because it completes Green Ideas own strategy covering own sales to retailers and the B2B market in Sweden.

For More information:

Green Ideas AS, www.greenideas.no : Carl Bourghardt, Sales Manager Sweden, Tel: 0046 708692212. Geir Langeland, CEO, 0047 93480044.

Recollect AB, www.recollect.se : Emil Jerndal CEO. Tel: 0046709927030.

Read Blog Detail