Press Releases

Kallelse till AGM i GIAB / Invite to the AGM in GIAB

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ) 

 

Aktieägarna i Green Ideas Group AB (publ), org.nr 559134-6696, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl. 10.00 på Abelco Investment Group AB’s kontor, Birger Jarlsgatan 18, Stockholm.

 

A. Rätt att delta på stämman m.m.

 

Anmälan

 

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 23 juni 2021, dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 24
juni 2021, via e-post till: info@polyfuels.group eller via brev till Green Ideas Group AB (publ), att: ”AGM 2020”, c/o Abelco Investment Group AB, Box 55979, 102 16 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer.

 

Ombud m.m.

 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad ochdaterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges.
Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.greenideasgroup.com) senast två veckor före årsstämmans avhållande.

 

Personuppgifter

 

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Bolaget förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för
stämman.

 

B. Information om åtgärder med anledning av coronaviruset

 

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har Bolaget beslutat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras, att presentationer från Bolaget kommer att utgå och att sedvanliga anföranden kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Bolaget uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta via ombud. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen. Särskild länk till digital tjänst kommer att sändas ut via e-post till de aktieägare som anmält sig till stämman för att möjliggöra deltagande, om än att röstning inte sker via sådan digital tjänst, utan ska i så fall ske via ombud.

 

C. Förslag till dagordning

 

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
(a) Fastställande av resultat- och balansräkning;
(b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
(c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
11. Val till styrelsen och av revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Beslut om incitamentsprogram för styrelse, ledning och nyckelpersoner
14. Särskilt bemyndigande för styrelsen
15. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

 

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

 

Punkt 8(b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

 

Punkt 9 – Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

 

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget eller dess dotterbolag anställda styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med
200 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

 

Punkt 10 – Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

 

Bolagsstämman föreslås besluta att styrelsen ska bestå av tre till sex ledamöter utan suppleanter.

 

Fullständigt förslag enligt denna punkt 10 offentliggörs genom publicering på Bolagets hemsida (www.greenideasgroup.com) senast två veckor före årsstämmans avhållande.

 

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

 

Fullständigt förslag enligt denna punkt 11 avseende styrelseledamöter offentliggörs genom publicering på Bolagets hemsida (www.greenideasgroup.com) senast två veckor före årsstämmans
avhållande.

 

Bolagsstämman föreslås att omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.

 

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna
aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

 

Punkt 13 – Beslut om incitamentsprogram för styrelse, ledning och nyckelpersoner

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för styrelse, ledning och nyckelpersoner.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 13 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

 

Fullständigt förslag enligt denna punkt 13 offentliggörs genom publicering på Bolagets hemsida (www.greenideasgroup.com) senast två veckor före årsstämmans avhållande.

 

Punkt 14 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

 

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

 

D. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

 

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen
av ett ärende på dagordningen.

 

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

 

Bolaget har vid datum för denna kallelse 34 083 369 aktier och röster.

Stockholm i juni 2021
Green Ideas Group AB
Styrelsen

Leave a Comment